Autorzy: Etyka i reguły publikowania

Tekst zgłoszony do publikacji posiada odpowiadający treści tytuł i streszczenie
oraz należy do jednej z trzech kategorii: artykuł badawczy, doniesienia
naukowe lub artykuł przeglądowy. We wstępie autor (autorzy) powinni określić
przedmiot badań. Streszczenie artykułu posiada objętość nie większą niż
200–250 słów, jest jednolitym tekstem bez podtytułów.

Autor (autorzy) są zobowiązani do wskazania źródeł finansowania badań
omawianych w artykule oraz oświadczenia w przypadku współautorstwa
o stopniu zaangażowania współautorów w przygotowywaniu zgłaszanego tekstu
naukowego. Nie dopuszczalne jest zgłaszanie artykułów o większej liczbie
autorów niż 5 oraz wykazywanie osób, które nie uczestniczyły w przygotowaniu
zgłaszanego tekstu naukowego. Autorstwo artykułu nie obejmuje zmian
stylistycznych a merytoryczne. W zgłaszanym tekście nie pominięto żadnego
z autorów. W podziękowaniach autor wymienia wszystkie osoby, które miały
wkład w badania (za ich zgodą), a które nie zostały uznane za współautorów.
Autor jest zobowiązany do podanie wszelkich informacji związanych
z konfliktem interesów.

Korzystanie z cudzych prac dopuszczalne jest tylko w poszanowaniu zasad
prawa autorskiego.

Dane na których artykuł został oparty zostały zgromadzone w sposób rzetelny
a autorzy zobowiązują się do przechowywania i udostępniania danych
źródłowych stosowanych w artykule przez okres 5 lat od opublikowania artykułu.
Autor zgłasza do publikacji tekst oryginalny, wcześniej nie publikowany
a w trakcie procesu redakcyjnego nie może być przekazany do publikowania
w innym czasopiśmie.

Autorzy nie stosują argumentów poddających krytyce inne prace oraz
przestrzegają zasad określonych przez czasopismo w tym dotyczących struktury
tekstu oraz tworzenia bibliografii.

Tekst zgłaszany do publikacji powinien być przygotowany w sposób zrozumiały,
powinno unikać się terminów rzadko używanych, zawiera wszystkie
dane umożliwiające zrozumienie tekstu oraz informacje o wszelkich ograniczeniach
związanych z własnością przemysłową. Ponadto autorzy unikają
powoływania się na prace o ograniczonym zasięgu.

Artykuły zgłaszane do publikacji są poddawane sprawdzaniu systemami
antyplagiatowymi.

W przypadku podejrzenia autora (autorów) o nierzetelność w zgłaszanym
tekście w pierwszej kolejności o wyjaśnienia zostanie poproszony autor (autorzy).
Działanie takie ma na celu stwierdzenie czy zarzut nierzetelności jest uprawniony.
W przypadku wykrycia nierzetelności w postępowaniu autora, w szczególności
plagiatu, opublikowany artykuł zostanie usunięty z wersji elektronicznej
czasopisma a na jego miejscu zostanie opublikowana szczegółowa informacja
o rodzaju nierzetelności. Ponadto przewiduje się skierowania sprawy na drogę
przewidzianą w takich przypadkach przez prawo.

Wszelkie przejawy działań określanych terminami „ghostwriting”, „guest
authorship” są traktowane przez redakcję jako przejaw nierzetelności naukowej,
w związku z tym wykryte przypadki takich działań będą wiązały się z ich
ujawnieniem oraz powiadomieniem odpowiednich organów.