Redaktorzy

Redaktor naczelny czasopisma sprawdza zwięzłość i informatywność
tytułu, abstraktu oraz tekstu artykułu. W tekstach zgłoszonych do publikacji
szczególną uwagę zwraca się na stosowanie konwencjonalnych symboli, skrótów,
ujednoliconego opisu bibliograficznego. Ponadto redaktor sprawdza czy
autor artykułu określił jego typ.

Redaktorzy nie będą blokować negatywnych wyników badań pod warunkiem
przygotowania artykułu z takimi badaniami w sposób określony przez
redakcję dla wszystkich publikowanych artykułów. W przypadku artykułów
krytycznych dopuszcza się publikowanie merytorycznej polemiki na temat
zamieszczonego artykułu.

Redaktorzy czasopisma zobowiązani są do ujawnienia w formie pisemnej
wszelkich powiązań z autorami zgłoszonych do publikacji artykułów. W przypadku
zgłoszenia takich powiązań, redaktorzy nie uczestniczą w procesie
redakcyjnym autorów w jakimkolwiek stopniu powiązanych z redaktorami
czasopisma. W szczególności należy zwrócić uwagę na powiązania rodzinne,
służbowe oraz towarzyskie.

Nowi redaktorzy czasopisma zapoznawani są z zasadami etycznymi
obowiązującymi w czasopiśmie, w szczególności z zasadami postępowania
w przypadku wykrycia działań nieetycznych.

Redaktor zapewnia właściwy dobór recenzentów do oceny tekstów naukowych
oraz dokłada wszelkiej staranności do zapewnienia prawidłowego przebiegu
procesu recenzowania. W szczególności zwraca się uwagę na to czy
recenzja jest przygotowania terminowo oraz merytorycznie.

Decyzje redaktora naczelnego są niezależne od wydawnictwa, które jest
jednocześnie podmiotem finansującym czasopismo.

 

Zapewniamy, że nasi redaktorzy zaznajomili się z COPE Code of Conduct oraz Best
Practice Guidelines for Journal Editors , które są dostępne tutaj.