Ogólne reguły etyczne postępowania

Zapewniamy że nasi Wydawcy, Redaktorzy jak i Autorzy działają w zgodzie z
COPE Code of Conduct w formie przedstawionej na stronie http://publicationethics.org/


Postanowienia ogólne

Wydawca Powinien:

 • Jasno zdefiniować relację pomiędzy wydawcą, redaktorem oraz innymi stronami w kontrakcie
 • Szanować prawo do prywatności (na przykład, uczestników badań, autorów czy w procesie recenzowania)
 • Chronić własność intelektualną i prawa autorskie
 • Wspierać niezależność redakcyjną

Wydawcy powinni współpracować z redaktorami czasopisma aby:

 • Ułożyć zasady i reguły pracy adekwatne i mające na uwadze:
  • Niezależność redakcyjną
  • Etykę badawczą, włączając w to zachowanie tajemnicy, a także szczególne wymagania dotyczące badań na ludziach i zwierzętach
  • Autorstwo
  • Przejrzystość i integralność (na przykład konflikty interesów, finansowanie badań, standardy sprawozdawczości)
  • Proces recenzowania oraz rolę zespołu redakcyjnego wykraczająca poza redakcję czasopisma
  • Odwołania i skargi
 • Przekazywanie reguł pracy czasopisma (na przykład autorom, czytelnikom, recenzentom)
 • Regularnie przeglądać zasady dotyczące dzienników, szczególnie w odniesieniu do nowych zaleceń wydanych przez COPE
 • Przestrzegania Code of Conduct for Editors oraz zasad the COPE Best Practice Guidelines
 • Utrzymanie integralności zapisów akademickich
 • Wspomaganie stron (na przykład instytucji, fundatorom dotacji, organów zarządzających) odpowiedzialnych za rozpatrywanie podejrzeń o nieprawidłowości w badaniach i publikowaniu oraz, w miarę możliwości, ułatwienie rozwiązywania tych spraw
 • Publikację korekt, wyjaśnień i udostęnie możliwości wycofywania artykułów
 • Publikację zawartości w realnych okresach czasowych