Formularz recenzji

RECENZJA  ARTYKUŁU

Oświadczam, że [zaznacz właściwe]:

    Nie znam tożsamości Autora recenzowanego artykułu

    Znam tożsamość Autora, ale nie występuje konflikt interesów za który
    uznaje się:
        RR bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne,
        konflikt)
        RR relacje podległości zawodowej
        RR bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat


Tytuł: …...................………………………………………………………………………………....…….

I. O cena problematyki (sposób sformułowania problemu badawczego,
problem badawczy na tle dotychczasowego dorobku nauki, innowacyjność,
aktualność – co najmniej w 5 zdaniach, nie więcej jednak niż w 10 zdaniach)

[miejsce na tekst]

Liczba punktów 0–20 [wartość]

II. O cena metody (układ artykułu, terminologia, zastosowane metody badawcze,
wykorzystanie literatury przedmiotu – co najmniej w 5 zdaniach,
nie więcej jednak niż w 10 zdaniach)

[miejsce na tekst]

Liczba punktów 0–20 [wartość]

III. Ocena zawartości merytorycznej (stopień realizacji założonego celu badawczego,
oryginalność wyników badań naukowych, znaczenie dla nauki
i praktyki – co najmniej w 5 zdaniach, nie więcej jednak niż w 10 zdaniach)

[miejsce na tekst]

Liczba punktów 0–50 [wartość]

IV. Ocena formalna opracowania (styl językowy, strona techniczna artykułu
– co najmniej w 5 zdaniach, nie więcej jednak niż w 10 zdaniach)

[miejsce na tekst]

Liczba punktów 0–10 [wartość]

Łączna liczba punktów [wartość]

V. Ostateczna konkluzja recenzji

        Artykuł może być opublikowany
        Artykuł nie nadaje się do opublikowania
        Artykuł może być opublikowany po uwzględnieniu przedstawionych
        poniżej uwag

Sugerowane zmiany i poprawki

[miejsce na tekst]


................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko, tytuł (stopień naukowy)

Adres ...................................................................................................................................................
Tel. .................................................................
e-mail ...........................................................

.........................................................................
Podpis recenzenta