Procedura Recenzowania

1. Każda publikacja zgłoszona do publikacji w czasopiśmie “Progress in Economic
Sciences” poddana jest recenzji dokonywanej przez co najmniej dwóch
niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autor (autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-
blind review proces).

3. Jeżeli recenzent zna tożsamość autora zobowiązany jest do podpisania
deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów
uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie
relacje osobiste (związek małżeński, pokrewieństwo do drugiego
stopnia), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę
naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania
recenzji.

4. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący
warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji wraz z formularzem
recenzji dostępne są na stronie czasopisma oraz w wersji drukowanej
w rozdziale Dodatki.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.