Recenzenci

Recenzent jest zobowiązany każdorazowo, przed podjęciem się procesu
recenzowania do zapoznania się z aktualną polityką czasopisma.

Recenzent podejmuje się oceny tekstów, do oceny których posiada wiedzę,
kompetencje oraz doświadczenie. Ponadto zobowiązuje się do nie przyjmowania
do recenzji artykułów opartych o badania podobne do tych, które aktualnie
są przedmiotem jego zainteresowań badawczych.

Recenzenci oświadczają, że nie jest im znana tożsamość autora artykułu. Jeżeli
pomimo otrzymania do recenzji artykułu nie pozwalającego na jednoznaczne
stwierdzenie autorstwa artykułu recenzent potrafi rozpoznać autora artykułu
jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu redaktorowi naczelnemu czasopisma,
w takim przypadku artykuł zostanie skierowany do innego recenzenta.
Recenzja jest przygotowana w sposób czytelny, merytoryczny i obiektywny
oraz zakończona jest jednoznaczną rekomendacją.

Recenzent zobowiązuje się do nie wykorzystywania powierzonych mi do
recenzji tekstów. Zobowiązuje się do przygotowania recenzji w wyznaczonym
terminie oraz do informowania redakcji o opóźnieniach występujących
w procesie recenzowania.

Nie dopuszczalne jest kontaktowanie się recenzenta z autorami artykułów
bez pośrednictwa redakcji.