Znaczenie społecznego budownictwa mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju

  • Zuzanna Rataj Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Katarzyna Suszyńska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Pojęcie zrównoważonego rozwoju w ostatnich latach uległo znacznemu rozszerzeniu. Początkowo odnoszony do środowiska naturalnego, obejmuje coraz więcej płaszczyzn, w tym ekonomiczną i społeczną. Celem artykułu jest ukazanie roli społecznego budownictwa mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju. Tematyka mieszkalnictwa dla niezamożnych grup ludności w tym kontekście poruszana w Polsce była przez nielicznych autorów (m.in. Zaniewska, Thiel, raporty IRM), dlatego też stanowi obszar do podjęcia nowych badań. Na podstawie analizy literatury i danych statystycznych autorki ukazują znaczenie SBM w zrównoważonym rozwoju. Odnosi się ono między innymi do zapewniania równego dostępu do mieszkań, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zmniejszenia nadmiernego wykorzystania zasobów energetycznych poprzez termomodernizację i remonty budynków mieszkaniowych. Część informacji, wykorzystanych przy opracowaniu niniejszego artykułu pochodzi z badań prowadzonych w ramach projektu pt. „Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2014/13/N/HS4/02100).

Bibliografia

Agenda 21, https://sustainabledevelopment.un.org/agenda21/, (dostęp 15.03. 2017).

FN (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Dostępny online: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (17.08.2015).

DOMINIAK W. (2005), Realizacja społecznych celów mieszkalnictwa w krajach Unii Europejskiej.Implikacje dla Polski,[w:] Frąckiewicz, L. (red) Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS, Warszawa.

LIS M. i in. (2016), Ubóstwo energetyczne w Polsce – diagnoza i rekomendacje,Policy brief, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.

LIS P. (2008), Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

LIS P. (2011), Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, [w:] Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

LIS P. (2014), Społeczna polityka mieszkaniowa i jej konsekwencje dla polskich rodzin,tekst niepublikowany.

LITTIG B., GRIESSLER E. (2005), Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory, Sustainable Development, Vol. 8, Nr. 1/2, ss. 65–79. http://dx.doi.org/10.1504/IJSD.2005.007375.

MALIENE V., HOWE J., MALYS N. (2008), Sustainable Communities: Affordable Housing and Socio-economic Relations. Local Economy, 23(4), 267–276.

MCKENZIE S. (2004), Social Sustainability: Towards some definitions. Working Paper no. 27, Hawke Research Institute, Magill, South Australia.

MUCZYŃSKI A. (2011), Gospodarowanie gminnymi zasobami lokalowymi z perspektywy polityki mieszkaniowej, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości – vol. 19 nr 2/2011.

PRZYMEŃSKI A., OLIWA-CIESIELSKA M. (2010), Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania – diagnoza i rekomendacje, Polityka Społeczna 3/2010, s. 1–7.

PRZYMEŃSKI A. (2016), Socjalny najem mieszkań jako instrument de marginalizacji mieszkaniowej w Polsce, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje” nr 32(1)2016, s. 13–32. Dostępny w Internecie na www.problemypolitykispolecznej.pl (dostęp: 15.03.2017).

RATAJ Z. (2011), Wpływ sytuacji mieszkaniowej na jakość życia w mieszkaniach socjalnych na terenie miasta Poznania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, niepublikowana praca magisterska.

RATAJ Z. (2015), Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

SPANGENBERG J., OMANN I. (2006), Assessing social sustainability: social sustainability and its multicriteria assessment in a sustainability scenario for Germany, Innovation and Sustainable Development, Vol. 1, No. 4, ss. 318–348, http://dx.doi.org/10.1504/IJISD.2006.013734.

SPOSITO C. (2012), Identity, Flexibility and Sustainability for the new Social Housing. TECHNE: Journal of Technology for Architecture & Environment, Vol. 4, p. 153–159. 7p.

SUSZYŃSKA K. (2014), Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w Polskiej praktyce, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.

SUSZYŃSKA K. (2015), Tenant participation in social housing stock management, Real Estate Management and Valuation 3, s. 47–53.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227.

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020,MPIPS, www.mpips.gov.pl (dostęp 15.03.2017).

Narodowy Program Mieszkaniowy, www.mib.gov.pl, (dostęp15.03.2017).

Strategia długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005–2025, www.ign.org.pl (dostęp 15.03.2017).

www.un.org.pl (dostęp 15.03.2017).
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
RATAJ, Zuzanna; SUSZYŃSKA, Katarzyna. Znaczenie społecznego budownictwa mieszkaniowego w zrównoważonym rozwoju. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/114>. Data dostępu: 16 sie. 2022 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/012.