Senior na rynku pracy

  • Monika Śpiewak-Szyjka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Globalne starzenie się społeczeństw wywołuje wiele zmian. Kwestia ta staje się problemem nie tylko dla demografów, ale i dla pracodawców. Determinuje także ekonomiczne położenie osób starszych, a zatem również jakość ich życia. Prezentowany artykuł zarysowuje wizję pomyślnego starzenia się pracujących seniorów. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wyzwań wynikających z procesu starzenia się społeczeństwa, czego następstwem jest podjęcie wielokierunkowych działań, których celami głównymi są zapewnienie godnego starzenia się poprzez poprawę jakości i poziomu życia oraz tworzenie warunków do aktywności zawodowej i społecznej osób starszych. Do analiz wykorzystano oficjalne dane GUS, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kwestionariusz ankiety przeprowadzony na 85 badanych w wieku od 20 do 60 lat.

Bibliografia

GOLINOWSKA S. (2010), System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec uwarunkowań przyszłości, Narodowa Rada Rozwoju, Warszawa.

SZATUR-JAWORSKA B. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

SCHIMANEK T. (2010), Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększeniu, [w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.

Raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Osoby powyżej 50. Roku życia na rynku pracy w 2015 r., Warszawa 2016.

Główny Urząd Statystyczny, Kobiety i Mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2016.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118).
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
ŚPIEWAK-SZYJKA, Monika. Senior na rynku pracy. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/123>. Data dostępu: 05 sie. 2020 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/021.