Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwojowy gmin położonych na obszarach chronionych

  • Milena Bera

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przybliżenia zagadnienia dotyczącego społeczno-gospodarczego rozwoju gmin położonych na terenach chronionych.Aby pogodzić wymogi ochrony przyrody i zapewnić możliwości eksploatacji jej zasobów niezbędne jest stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i zapewnienie przychylności społeczeństwa dla rozwoju systemów obszarów chronionych.  Obszarem bezpośredniego zainteresowania prowadzonych w pracy badań były dwa województwa Polski północno-wschodniej: województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Do badania wybrano 83 gminy Polski północno-wschodniej, na terenie których występuje park narodowy lub park krajobrazowy lub obszar gminy w co najmniej 50% został objęty programem Natura 2000. Na obszarach chronionych badanych gmin Polski północno-wschodniej, szczególnie pożądanym, z uwagi na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, jest rolnictwo ekologiczne. Pozwala ono na pełniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału wytwórczego oraz stanowi praktyczne rozwinięcie zasad zrównoważonego rozwoju. Gospodarstwa ekologiczne chociaż są tworzone w gminach, gdzie występują relatywnie duże zasoby naturalne środowiska przyrodniczego, to jak wykazało badanie, rozwój rolnictwa ekologicznego w tym regionie jest determinowany w większym zakresie przez czynniki ekonomiczno-organizacyjne, niż warunki przyrodnicze.

Bibliografia

Brodzińska K., 2010, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego, [w:] Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10, Zeszyt 2, red. H. Manteuffel Szoege, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s.13.

Brodziński Z., 2008, Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w opiniach doradców, [w:] Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 8, z.1 (22), Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Falenty, s.53

Bujanowicz-Haraś B., 2011, Stopień zróżnicowania terytorialnego rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu w Polsce, [w]: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych ,Nr 49, Instytut Ochrony Środowiska, s.482.

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2001 r. w sprawie II Polityka Ekologiczna Państwa.

Jóźwiak J., Niewęgłowska G., 2007. Koszty realizacji inwestycji związanych z cross compliance w polskich gospodarstwach rolnych. Ekspertyza. Maszynopis IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 78.

Popławski Ł., 2008, Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Nr 1 (11), s. 230.

Spychalski G., 2007, Wspieranie działalności grup producentów rolnych w polskiej polityce rolnej, Acta ScientiarumPolonorum, Oeconomia Nr 6 (4), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 96.

Spychalski G, 2012, Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w kontekście ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE, [w:] Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW, Nr 8(57), Warszawa, s.414-415.
www.arimr.gov.pl, 10.04.2013 r.
Jak cytować
BERA, Milena. Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwojowy gmin położonych na obszarach chronionych. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/15>. Data dostępu: 09 sie. 2020 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/009.