Informatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce jako kierunek poprawy efektywności kosztowej systemu

  • Michał Chojnacki
  • Agata Gastecka

Abstrakt

Mimo wszechobecności nowych technologii i towarzyszących im usług elektronicznych w życiu codziennym, analiza dowolnego systemu opieki zdrowotnej wskazuje na wciąż niski stopień implementacji rozwiązań IT w opiece zdrowotnej. Celem pracy jest wskazanie, na podstawie przeglądu literatury, iż informatyzacja prowadzi do większej efektywności kosztowej. Na tym tle została dokonana ocena stopnia informatyzacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Poruszone zostały również aspekty nieefektywnych działań, bariery utrudniające informatyzację systemu oraz kierunki optymalnych rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na efektywność systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wskazano, iż za niski stopień informatyzacji odpowiada funkcjonujący model polityczny. Z jednej strony jest to obszar na który przeznaczane są coraz większe fundusze publiczne, z drugiej obserwuje się niski stopień dojrzałości relacji między interesariuszami modelu opieki zdrowotnej. Zmiana orientacji modelu z producenta na konsumenta może przyczynić się do szybszej i bardziej efektywnej dyfuzji innowacji, co poskutkuje racjonalizacją kosztów w systemie.

Bibliografia

Adamczyk-Kloczkowska, B., Wojna, M., 2008, Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia, w: Ryć, K., Skrzypczak, Z. (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Arrow, J. K., 1963, Uncertainty and the welfare economics of medical care, The American Economic Review, no. 5: 141-149.

Boonstra, A., Broekhuls, M., 2010, Barriers to the acceptance of electronic medical records by physicians from systematic review to taxonomy and interventions, BMC Health Service Research nr 10.

Borzekowski, R., 2009, Measuring the cost impact of hospital information systems: 1987-1997, Journal of Health Economics no. 28.

CBOS, 2012, Regionalne zróżnicowanie opinii o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej BS/48/2012.

Chaudhry, B., Wang J., Wu, S., Mojica, W., Roth, E., Morton, S., Shekelle, P., 2006, Systematic Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care, Ann Intern Med. no. 144.

Clancy, C.M., Anderson, K.M., White, P.J., 2009, Investing in Health Information Infrastructure: Can it Help Achieve Health Reform, Health Affairs nr 2: 476-485.

Dixon, R.F., 2010, Enhancing Primary Care Through Online Communication, Health Affairs no. 7: 1361-1369.
Hillestad, R., Bigelow, J., Bower, A., Girosi, F., Meili, R., Scoville, R., Taylor, R, 2005, Can Electronic Medical Record Systems Transform Health Care? Potential Health Benefits, Savings and Costs, Health Affairs no. 5.

Hnatyszyn-Dzikowska, A., Wyszkowska, Z., 2011, Fundusze strukturalne UE jako determinanta konkurencyjności ZOZ, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 226.

Hnatyszyn-Dzikowska, A., 2013, Systemy opieki zdrowotnej UE wobec kryzysu finansów publicznych, Nierówności Społeczne i Wzrost Gospodarczy z. 30.

Komisja Europejska, 2012, Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku. Bruksela.

Komitet Regionów, 2012, Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012- 2020- Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku, Bruksela.

Kutzin, J., 2008, Health financing policy: A guide for decision makers, World Health Organization, Health Financing Policy Paper.

MRR, 2013, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Warszawa.

NCBIR, 2012a, Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych STRATEGMED, Warszawa.

NCBIR, 2012b, Założenia Programu sektorowego INNOMED. Warszawa.

NCBIR, 2013, Raport Roczny 2012, Warszawa.

NIK, 2013, Informatyzacja szpitali, Warszawa.

O'Reilly T., 2007, What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, Communications & Strategies nr 1.

Pasternak, M., Jarosz, M.J., Włoszczak-Szubzda, A., Horoch A., 2011, Wybrane zastosowania technologii informatycznej w podstawowej opiece zdrowotnej, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu nr 17.

Polcyn, J., 2010a, Data Envelopment Analysis (DEA) w szkole ponadgimnazjalnej, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 3(4).

Polcyn, J., 2010b, Koncepcja zastosowania interoperacyjności w rozwiązaniach informatycznych dla polskiego systemu edukacji, PWSZ w Pile, Piła.

Sikorska, K., Polska służba zdrowia wprowadza systemy informatyczne, www.egospodarka.pl (dostęp 30.09.2013 r.).
Van De Belt T.H., Engelem L., Berben S., Schoonhoven L., 2010, Definition of Health 2.0 and Medicine 2.0: A Systematic Review, J Med Internet Res 12(2).

Walker, J.M., Carayon, P., 2009, From Tasks To Processes: The Case for Changing Health Information Technology To Improve Health Care, Health Affairs, vol. 28.

Wojtyniak, B., Stokwiszewski, J., Goryński, P., Poznańska, A., 2012, Długość życia i umieralność ludności Polski, w: Wojtyniak, B., Goryński, P., Moskalewicz, B. (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
Jak cytować
CHOJNACKI, Michał; GASTECKA, Agata. Informatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce jako kierunek poprawy efektywności kosztowej systemu. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/20>. Data dostępu: 01 kwi. 2020 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/014.