Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej

  • Krzysztof Adam Firlej
  • Chrystian Firlej

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę charakterystyki uwarunkowań teoretycznych i empirycznych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. W warstwie teoretycznej pracy podjęte zostały takie zagadnienia, jak: uwarunkowania teoretyczne opodatkowania nieruchomości oraz klasyfikacja systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej z rozróżnieniem na systemy wartościowe oraz systemy powierzchniowe. W warstwie praktycznej dokonano charakterystyki wartościowych systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej ze względu na zakres podmiotowy i przedmiotowy, metody ustalania i aktualizacji podstawy opodatkowania oraz wysokość obciążeń podatkowych. Następnie przeprowadzona została analiza funkcji fiskalnej podatku od nieruchomości w krajach Unii Europejskiej.Zauważono, że rola podatku od nieruchomości w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej jest odmienna. Jako kluczową przyczynę znacznego zróżnicowania skutków o charakterze fiskalnym wskazano przyjęty sposób ustalania tzw. podatkowej wartości nieruchomości (wartość rynkowa lub czynszowa nieruchomości, określana na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania) oraz poziom przyjętych stawek. Stwierdzono, że wpływy podatkowe w krajach, w których istnieją systemy katastralne, są znacznie większe, niż          w przypadku systemów powierzchniowych. Należy także zaznaczyć, że w krajach, w których wymiar podatków od nieruchomości uzależniono od danych zgromadzonych w ewidencjach katastralnych, potencjał podatkowy jest odmienny, a przyczyną tego stanu rzeczy są szczegółowe rozwiązania przyjęte w konkretnych państwach europejskich. 

Bibliografia

Etel L., 2003a.Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Warszawa.

Felis P., 2013. Podatek od Nieruchomości w Europie, Biuro Analiz Sejmowych, Infos Nr 1 (138), Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Marona B., 2006.System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązańw wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 703, Kraków.

Mazurek A., 1996.Katasteri system katastralny. WielkaBrytaniaiIrlandia, “Przegląd podatkowy”, nr 5.

Systemykatastralneipodatkitypukatastralnegonaświecie, “PrzeglądPodatkowy” 1996, nr 5.

TaxationTrends in European Union, 2012 edition.
Jak cytować
FIRLEJ, Krzysztof Adam; FIRLEJ, Chrystian. Porównanie systemów opodatkowania nieruchomości w Unii Europejskiej. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/29>. Data dostępu: 05 lip. 2022 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/023.