Zrównoważenie środowiskowe produkcji a wyniki ekonomiczne i potencjał produkcyjny gospodarstw FADN z regionu Wielkopolski i Śląska w latach 2004-2010

  • Katarzyna Smędzik-Ambroży Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Celem opracowania jest próba oceny wyników ekonomicznych i potencjału produkcyjnego gospodarstw FADN  z regionu Wielkopolski i Śląska, różniących się liczbą spełnianych kryteriów zrównoważenia środowiskowego produkcji w latach 2004-2010. W opracowaniu postawiono hipotezę, mówiącą że: gospodarstwa nie spełniające żadnego z kryteriów zrównoważenia środowiskowego produkcji z regionu Wielkopolski i Śląska osiągały w latach 2004-2010 wyższe wyniki ekonomiczne niż gospodarstwa spełniające wszystkie kryteria. W wyniku przeprowadzonych analiz dowiedziono, że w każdym z lat okresu badawczego, w grupie gospodarstw nie spełniających żadnego z kryteriów zrównoważenia środowiskowego produkcji występowały wyższe wartości przychodów ogółem z działalności rolniczej, a także wskaźniki efektywności nakładów ziemi i pracy niż w gospodarstwach zrównoważonych. Z wyjątkiem 2007 i 2010 r. wyższe były też bezwzględnie wielkości dochodów z działalności rolniczej w gospodarstwach niezrównoważonych środowiskowo. Jednocześnie gospodarstwa te cechowała niższa ziemio- i pracochłonność a także wyższa intensywność produkcji zwierzęcej. Wnioski te pozwoliły na przyjęcie głównej hipotezy opracowania.

Bibliografia

ADAMOWICZ M., DRESLER E., 2006. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Rolnictwo nr 540, Wrocław.

AGENDA 21, http://www.un-documents.net/agenda21.htm, (dostęp: 10. 12. 2014).

BORYS T., 2005. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa.

CZYŻEWSKI A., POCZTA-WAJDA A., 2009. Role of Decoupling in the System of CAP Financial Support. Dilemmas and Recommendations, Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr 18, Jelgava.

CZYŻEWSKI A., STĘPIEŃ S., 2009. Changes in the Mechanism of Direct Support and Agricultural Markets Stabilisation in the Aspect of the CAP “Health Check” Proposals, Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr 18, Jelgava.

CZYŻEWSKI A., STĘPIEŃ S., 2011. Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, Ekonomista nr 1, Warszawa.

CZYŻEWSKI B., 2009. Evolution of Land Rent Theory and its Significance for the EU Agriculture, Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr 18, Jelgava.

GRZELAK A., 2012. Sytuacja ekonomiczna w rolnictwie na tle tendencji ogólnogospodarczych w Polsce w latach 1995-2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom XIV, zeszyt 3, Warszawa.

HUNEK T., 2005. Rolnictwo w zglobalizowanym świecie – kreacja nowej strategii rolniczej Polski, [w:] Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, Dybowski G. (red.), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.

KRASOWICZ S., KUŚ J., JANKOWIAK J., 2007. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, [w:] Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy.

KUŁYK P., 2009. Retransfer of Incomes in Selected Developing and Developed Countries. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr 18, Jelgava.

MAJEWSKI E., 2008. Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.

PIEŃKOWSKI D., 2002. Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji, Ekonomia i Środowisko nr 1, Białystok.

RUNOWSKI H., 2004. Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych Polsce, Postępy Nauk Rolniczych nr 3, Warszawa.

WILKIN J., 2008. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, Kłodziński M., Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk, Warszawa.

WRZASZCZ W., 2008. Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 4, Warszawa.

ZEGAR J. ST., 2007. Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała.
Jak cytować
SMĘDZIK-AMBROŻY, Katarzyna. Zrównoważenie środowiskowe produkcji a wyniki ekonomiczne i potencjał produkcyjny gospodarstw FADN z regionu Wielkopolski i Śląska w latach 2004-2010. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 1, sie. 2014. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/7>. Data dostępu: 09 sie. 2020 doi: https://doi.org/10.14595/PIES/01/004.