Jak postrzegane jest prawo w XX wieku

  • Jarmila Chovancová Faculty of Law, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Abstrakt

W niniejszym eseju autor rozważa związki między iusnaturalizmem i pozytywizmem. Dominantą tej dyskusji jest zrozumienie prawa i moralności, które reprezentują niekończącą się opowieść. Artykuł analizuje prawa pozytywne w wieku XX reprezentowane przez H.L.A. Hart'a naturalny rozwój prawa według L.L. Fuller'a i R. Alexy. Wiek dwudziesty może być nazwany okresem, w którym prawa naturalne zostały przesunięte w kierunku bardziej pozytywistycznym w obrębie praw naturalnych. Pozytywizm prawny może być rozumiany, jako doktryna oparta na utylitaryzmie Bentham´a który nie akceptował angażowania innych systemów normatywnych w koncepcji prawa. Prominentni reprezentanci tej teorii całkowicie wykluczali moralne treści standardów prawa i uważali je za nieistotne dla jego słuszności. Według nich ocena standardów poprzez kryteria moralne nie jest właściwa, ponieważ wprowadza to chaos do rozważań jurydycznych.

Metodologia: Niniejszy esej używa metod komparatywnych w szczególności prawa pozytywistycznego reprezentowanego przez H.L.A. Hart'a oraz prawa naturalnego reprezentowanego przez L.L.Fuller'a, R. Alexy w wieku XX analizuje również zależności między prawem i moralnością.

Bibliografia

ALEXY, R.: Theorie der grundrechtes. 2. Frankfurt am Main, 1994
ALEXY, R.: Begriff und Gehtung des Rechts. 2. Freiburg – München, 1994
ARISTOTELES. Rétorika. Praha, 1999
Cicero: O povinnostech. Praha, 1970
DWORKIN, R.: Když se práva berou vážně. Praha, 2001
DWORKIN, R.: Law´s Empire. Cambridge, 1986
FINNIS, J.: Natural Law and Natural Rigts. Oxford, 1980
FULLER, L. L.: Positivism and Fidelity to Law. Harward, Law Review 71, 1958
FULLER, L. L.: Morálka práva. Praha, 1998
HART, H. L. A.: Pojem práva. Praha, 2004
HART, H. L. A.: Recht and Moral. Göttingen, 1978
HART, H. L. A.: Law in the Perspectives of Philosophy. New York University, 1976
HAYEK, F. A. von: The Road to Serfdom. London, 1944
HOBBES, T.: De cive. Výbor z díla. Praha, 1988
HUSTER, S.: Rechte und Ziele. Berlin, 1993
CHOVANCOVÁ, J.: Vízia filozofie v treťom tisícročí a základné zásady právneho myslenia. Bratislava, 2012
CHOVANCOVÁ, J.: Antológia z politickej a právnej filozofie. Bratislava, 2009
KANT, I.: Základy metafyziky mravů. Praha, 1976
KAUFFMAN, H.: Analogia un Natur der Sache. Heidelberg, 1982
KELSEN, H.: Was ist Gerechtigheit. Stuttgard, 2000
KELSEN, H.: Recht und Logik. Wien, 1965
KLOBOUCH, J.: Pluralistické výklady spravedlnosti. Právník, č. 6, Praha, 1995
KNAPP, V.: Teória práva. Praha, 1995
KOTARBINSKI, T.: Kurs logiki dla prawnikow. Warszawa, 1975
LEVIN, J.: How Judges Reason. New York, 1992
RADBRUCH, G.: Zákonné bezprávie a nezákonné právo. Praha, 2011
ŠMID, J.: L. L. Fuller. Distance Revue pro kritické myšlení. Praha, 2007
VALENT, T. – Chovancová, J. a kol.: Texty z dejín právnej filozofie. Bratislava, 2012
WINTR, J.: Charakteristické princípy práva a právních odvetví. Praha, 2002
WINTR, J.: Říše princípů. Praha, 2006
Opublikowane
2016-07-07
Jak cytować
CHOVANCOVÁ, Jarmila. Jak postrzegane jest prawo w XX wieku. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 3, lip. 2016. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/86>. Data dostępu: 20 cze. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/03/004.