Czy mieszkając na wsi warto się kształcić? Kapitał ludzki jako determinanta dochodów na wsi i w mieście

  • Łukasz Kryszak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Jakub Staniszewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania wpływu kapitału ludzkiego na wysokość dochodów pracowników mieszkających w mieście i na wsi. Dotychczas prowadzone badania analizują kapitał ludzki na wsi głównie przez pryzmat ludności rolniczej, pomijając zbiorowość ludności nierolniczej. Badania różnicują siłę związku najczęściej ze względu na płeć, region czy pochodzenie. Niewielkie zainteresowanie poświęcane jest różnicom pomiędzy miastem i wsią. Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie luki badawczej. W badaniu wykorzystano dane Diagnozy Społecznej 2005 i 2015. Z zastosowaniem metod regresji log-liniowej oszacowano jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia mają elementy kapitału ludzkiego. Wyniki badań wskazują, że wyższe premie z tytułu wyposażenia w kapitał ludzki obserwowano wśród pracujących zamieszkujących obszary wiejskie, choć różnice między wsią a miastem ulegały stopniowemu zatarciu. Najważniejszymi elementami wpływającymi na dochód było wykształcenie wyższe i posiadanie prawa jazdy.

Bibliografia

ASPLUND R., PEREIRA P. T. (1999), Returns To Human Capital in Europe a Literature Review, The Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki.

BALCERZAK A. P. (2011), Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002–2008. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 176, 456–467.

Bank Danych Lokalnych (2017), Podmioty gospodarcze i przekształcenia własnościowe i strukturalne, https://bdl.stat.gov.pl (data dostęp: 01.03.2017).

BÓRAWSKI P. (2010), Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 10 (2), 5–11.

CICHY K., MALAGA K. (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego,[w:] HERBST M. (red. nauk.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

CZAPIŃSKI J. (2008), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, Zarządzanie Publiczne 2 (4), 5–28.

CZYŻEWSKI A., MATUSZCZAK A. (2011), Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 90, 5–23.

DOBIJA D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.

DOMAŃSKI S. R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.

DREGER C., ERBER G., GLOCKER D. (2008), Regional measures of human capital in the European Union, IZA Discussion Paper No. 3919, IZA, Bonn. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1285563.

EDERER P. (2006), Innovation at work: The European human capital index. Lisbon Council, Brussels.

EUROSTAT, Average number of usual weekly hours of work in main job, http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdp-and-beyond/quality-of-life/average-number-of-usual-weeklyhours-of-work-in-main-job (dostęp: 02.2017).

GRUSZCZYŃSKI M. (2010), Modele zmiennych jakościowych dwumianowych, [w:] Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, GRUSZCZYŃSKI M. (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

GUS (2016a), Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013–2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

GUS (2016b), Budżet gospodarstw domowych w 2015 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych,
Warszawa.

GUS (2016c), Rocznik statystyczny pracy, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

GUS (2016d), Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych,
Warszawa.

JABŁOŃSKI Ł. (2012), Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza,Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

KOZERA M., GOŁAŚ Z. (2009), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11(5), 166–171.

KUNASZ M. (2004), Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, MANIKOWSKI A., PSYK A. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.

ŁUKASIEWICZ G. (2005), Metody pomiaru kapitału ludzkiego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 6, 37–45.

MARCYSIAK A., MARCYSIAK A. (2011), Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 11 (4),129–137.

MINCER J. (1974), Schooling, Experience, and Earnings, Human Behavior & Social Institutions No. 2, National Bureau of Economic Research, New York.

NEWELL A., SOCHA M., W. (2005), The Distribution of Wages in Poland 1992–2002, IZA Discussion Paper No. 1485, IZA, Bonn.

O’NEILL J. (1990), The role of human capital in earnings differences between black and white men, The Journal of Economic Perspectives4 (4), 25–45. DOI: ttp://dx.doi.org/10.1257/jep.4.4.25.

RADA MONITORINGU SPOŁECZNEGO (2017), Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych, www.diagnoza.com,data dostępu: 10.02.2017.

ROSZKOWSKA S., ROGUT A. (2007), Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, Gospodarka Narodowa18 (11/12), 55–84.

RÓSZKIEWICZ M., WĘZIAK D., WODECKI A. (2007), Kapitał intelektualny Lubelszczyzny– propozycja operacjonalizacji i pomiaru, Studia Regionalne i Lokalne2, 59–88.

RUTKOWSKA A. (2012), Istota kapitału ludzkiego i wybrane metody jego pomiaru, Zarządzanie i Finanse1(3), 339–348.

SAMUL J. (2013), Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie 23 (96), 195–204.

SCHULTZ T. W. (1976), Investment in Human Capital, The Free Press, New York.

SCHULTZ T. W. (1981), Investing in People: The Economics of Population Quality, University of California Press, Berkley-Los Angeles-London.

SROKA W. (2009), Wykorzystanie modelu równań strukturalnych do oceny wpływu kapitału ludzkiego na sukces ekonomiczny przodujących gospodarstw karpackich, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa 96 (4), 194–203.

UNITED NATIONS (1997), Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67, New York.

WEISS A. (1995). Human capital vs. signalling explanations of wages, The Journal of Economic Perspectives9 (4), 133–154. DOI: http://dx.doi.org/10.1257/jep.9.4.133.

WYRZYKOWSKA B. (2008), Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, Zeszyty Naukowe SGGW EiOGŻ 66, 159–170.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
KRYSZAK, Łukasz; STANISZEWSKI, Jakub. Czy mieszkając na wsi warto się kształcić? Kapitał ludzki jako determinanta dochodów na wsi i w mieście. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/105>. Data dostępu: 11 sie. 2020 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/004.