Cenowe konsekwencje zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce

  • Grzegorz Przekota Politechnika Koszalińska

Abstrakt

Potencjał gospodarczy poszczególnych regionów Polski jest różny. Każdy region charakteryzuje się indywidualną specyfiką. Wykorzystanie specyficznego charakteru danego regionu stanowi ważny element zarządzania krajem jako całością oraz poszczególnymi regionami. Występujące nierówności w rozwoju gospodarczym mogą być przyczyną wielu niekorzystnych zjawisk, jak chociażby migracja wewnętrzna czy marginalizacja regionalna. Nadmierne nierówności cenowe i dochodowe mogą w konsekwencji osłabiać wzrost gospodarczy całego kraju. Dla spójności całego państwa korzystne jest, aby dysproporcje pomiędzy poszczególnymi regionami nie były zbyt duże. W opracowaniu podjęto próbę określenia konsekwencji cenowych zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce. W analizie korzystano ze współczynnika zmienności, współczynnika korelacji, współczynnika regresji i średniookresowego tempa. Zauważa się, że poszczególne regiony różnią się stopniem rozwoju, dynamiką wzrostu gospodarczego oraz poziomem wynagrodzeń. Natomiast znacznie mniej zróżnicowane są ceny.

Bibliografia

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, 2015, M. Tarkowski (red.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

BOLONEK R. (2007), Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, z. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

BOLONEK R. (2010), Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 16, 360–374.

DOMAŃSKI B. (2004), Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne 2 (16), 7–23.

GLAPIŃSKI A. (2004), Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

GŁUSZCZUK D. (2011), Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, Ekonomia (Economics)5 (17), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 68–80.

GOKAL V., HANIF S. (2004), Relationship between Inflation and Economic Growth, Reserve Bank of Fiji, Working Paper 4.

GRUCHMAN B. (2006), Rozwój regionalny Polski w perspektywie członkostwa w unii gospodarczo-walutowej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXVIII (2),s. 148–154.

MUBARIK Y. A. (2005), Inflation and Growth: An Estimate of the Threshold Level of Inflation in Pakistan, State Bank of Pakistan Research Bulletin. 1(1–2), 35–44.

PASSELLA E. (2005), Współczesny rozwój lokalny i regionalny, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

Rozwój regionalny w Polsce, raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

SKRZYP J. (2009), Zróżnicowany rozwój polskich regionów i jego konsekwencje, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie 81,9–20.

ZAGÓRA-JONSZTA U. (2015), Teoria rozwoju gospodarczego i „twórczej destrukcji” Schumpetera oraz jej aktualność, Optimum Studia Ekonomiczne 3 (75), 20–31, DOI: 10.15290/ose.2015.03.75.02.

WILLIAMSON J. (1975), Regional Inequality and the Process of National Development. A Description of the Patterns, [w:] Regional Policy. Readings in Theory and Applications, J. Friedmann, W. Alonso (red.), MIT Press, Cambridge, 158–200.

WLAŹLAK K. (2010), Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
PRZEKOTA, Grzegorz. Cenowe konsekwencje zróżnicowania rozwoju regionalnego w Polsce. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/112>. Data dostępu: 06 paź. 2022 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/010.