Polityka rolna UE a zrównoważony rozwój rolnictwa w regionie wielkopolskim

  • Katarzyna Smędzik-Ambroży Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Celem opracowania byłookreślenie wpływu instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR) na zrównoważony rozwój rolnictwa obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi w Wielkopolsce. W artykule postawiono hipotezę, że na obszarach o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali Wielkopolski, w latach 2004–2012, rolnicy częściej pozyskiwali środki finansowe z UE w ramach działań proefektywnościowych, niż rolnicy z obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali regionu wielkopolskiego. Z kolei rolnicy w obszarów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa częściej pozyskiwali środki finansowe z UE w ramach działań prośrodowiskowych, niż rolnicy z obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w skali regionu wielkopolskiego. W związku z tym po integracji z UE następowała polaryzacja w stopniu zrównoważenia środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa regionu wielkopolskiego. Badania dowiodły, że w latach 2004–2012 gospodarstwa z obszarów o korzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w Wielkopolsce korzystały częściej z środków finansowych na działania proefektywnościowe niż rolnicy indywidualni z powiatów o niekorzystnych uwarunkowaniach zasobowych rolnictwa w tym regionie. W przypadku środków finansowych na działania prośrodowiskowe pomiędzy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, z obszarów różniących się uwarunkowaniami zasobowymi rolnictwa w Wielkopolsce, różnice w zakresie wsparcia finansowego z UE były nieznaczne. W związku z tym przyjęto tylko pierwszą część hipotezy opracowania.

Bibliografia

CZUBAK W., SADOWSKI A., WIGIER M. (2014), Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

FIEDOR B., JOŃCZY R. (2009), Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development, [w:] Rozwój zrównoważony, teoria i praktyka, B. Fiedor, R. Jończy (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

JÓZWIAK W. (2005), Dochody różnych grup polskich gospodarstw na tle dochodów gospodarstw starej Unii, „Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarstw różnych grup polskich gospodarstw rodzinnych”, zeszyt 7, Warszawa.

Komisja Europejska (2008), Komunikat Komisji do Rady Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnejw siłę, COM(2008) 616, SEC(2008) 2550.

KOPIŃSKI J. (2010), Bilans azotu w Polsce na tle zmian intensywności produkcji rolniczej, Studia i Raporty IUNGPIB, zeszyt 20, Puławy.

MAJCHRZAK A., WYSOCKI F. (2007), Potencjał produkcyjny rolnictwa w województwie wielkopolskim, Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IX, zeszyt 2.

KOZYRA J., SIEBIELEC G. (2014), Stan środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich, [w:] Nurzyńska I., Poczta W. (red.), „Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi”, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.

MAJCHRZAK A. (2015), Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

PAJEWSKI T. (2014), Programy rolnośrodowiskowe jako forma wspierania ochrony środowiska na terenach wiejskich, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej,nr 107, Warszawa.

PAWLEWICZ A., BÓRAWSKI P. (2013), Realizacja programu rolno środowiskowego w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, zeszyt 2, Warszawa.

POCZTA W., SIEMIŃSKI P., SIERSZCHULSKI J. (2012), Przestrzenne zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój gospodarstw rolnych w Wielkopolsce na przykładzie działania „modernizacja gospodarstw rolnych, Journal of Agribusiness and Rural Development nr 3(25), Poznań.

Urząd Statystyczny w Poznaniu (2003b), Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich województwo wielkopolskie, Wyd. Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.

Urząd Statystyczny w Poznaniu (2003c), Ważniejsze dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego, Wyd. Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.

Urząd Statystyczny w Poznaniu (2003d), Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych; województwo wielkopolskie, Wyd. Wyd. Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.

WITEK T. (1993), Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, [w:] Szalczyk Z. Zróżnicowanie warunków produkcji i zasobów rolnictwa w Wielkopolsce, [w:] Czyżewski A. (red.), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.

ZIĘTARA W., (2005), Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw mlecznych i trzodowych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu tom XVII, zeszyt 1, Warszawa.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
SMĘDZIK-AMBROŻY, Katarzyna. Polityka rolna UE a zrównoważony rozwój rolnictwa w regionie wielkopolskim. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/122>. Data dostępu: 20 sie. 2017 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/020.