Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata

  • Anna Turczak Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie wpływu poszczególnych czynników na zróżnicowanie krajów pod względem wielkości zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej w stosunku do liczebności ich populacji. W pracy przeanalizowano dwa takie czynniki: udział liczby zatrudnionych w B+R w całkowitej liczbie pracujących (tj. czynnik obrazujący znaczenie przypisywane badaniom i rozwojowi w rozpatrywanym kraju) oraz relację liczby pracujących do liczby mieszkańców w wieku 15 lat i więcej (tj. wskaźnik zatrudnienia). Do oceny wpływu odchyleń wymienionych czynników na odchylenie wielkości zatrudnienia w działalności badawczo-rozwojowej w przeliczeniu na mieszkańca wykorzystano metodę logarytmiczną. Analiza przyczynowa pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, jak w dwudziestu sześciu wybranych krajach Unii Europejskiej i świata poszczególne czynniki wpływają na badaną zmienną, a zatem jaki jest kierunek i siła ich oddziaływania. Wyniki otrzymane dla Polski porównano z tymi uzyskanymi dla pozostałych krajów objętych analizą i na tej podstawie wyciągnięto wnioski końcowe.

Bibliografia

CZYŻEWSKI B., POLCYN J. (2016), Education quality and its drivers in rural areas of Poland, Eastern European Countryside 22, 197–227, DOI: 10.1515/eec-2016–0010.

GABRUSEWICZ W. (2007), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.

GRĄDZIEL M. (2015), Wiedza i innowacje podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 44, 151–162, DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.14.

KASZUBOWSKI J. (2004), Wykorzystanie analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk.

KŁAK M. (2010), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce.

KUŹNIAR K. (2007), Znaczenie kapitału ludzkiego dla realizacji koncepcji gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, [w:] Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, red. J. Poteralski, Wydawnictwo PRINT GROUP, Szczecin.

NAHOTKO S. (1998), Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo TNOiK, Bydgoszcz.

POLCYN J. (2017), Edukacja jako dobro publiczne – próba kwantyfikacji, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, DOI:10.14595/001.

PURGAŁ-POPIELA J. (2006), ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa.

Rocznik Demograficzny 2016, (2016), GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, (2015), GUS, Warszawa.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016, (2016), GUS, Warszawa.

SANDU S., ANGHEL I. (2012), New challenges for R&D and innovation in Romania, Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica 14, 618–627.

SOSZYŃSKA E. (2012), Modernizacja technologiczna, potencjał społeczny w wzrost gospodarczy – wnioski dla Polski, [w:] Gospodarka Polski 1990–2011. Tom 2: Modernizacja, red. M. G. Woźniak, PWN, Warszawa.

TURCZAK A. (2013), Wydajność pracy i udział ludności pracującej a PKB per capita w krajach Unii Europejskiej, [w:] Zróżnicowanie gospodarek unijnych – aspekty ekonomiczne, red. P. Zwiech, Wydawnictwo ECONOMICUS, Szczecin.

TURCZAK A. (2016), Analiza przyczynowa różnic w wielkości nakładów na badania i rozwój w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 276, 22–36.

WELFE W. (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.

WOŹNIAK M. G., JABŁOŃSKI Ł., SOSZYŃSKA E., FIRSZT D., BAL-WOŹNIAK T. (2015), Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.

ŻWIRBLA A. (2001), Metody badawcze analizy ekonomicznej. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku,Włocławek.

ŻWIRBLA A. (2007), Rozwój metod ilościowych analizy ekonomicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Opublikowane
2017-07-21
Jak cytować
TURCZAK, Anna. Zatrudnienie w działalności badawczo-rozwojowej w wybranych krajach Unii Europejskiej i świata. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 4, lip. 2017. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/126>. Data dostępu: 20 cze. 2024 doi: https://doi.org/10.14595/PES/04/024.