Wpływ sytuacji majątkowej szpitali na realizację projektów fi-nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

  • Aleksandra ŁĘGA Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Abstrakt

Unia Europejska stawia przed krajami członkowskimi wiele możliwości rozwoju, m.in. poprzez pozyskiwanie środków ze swoich funduszy. O środki te można zabiegać w wielu sektorach gospodarki. Jednym z nich jest ochrona zdrowia. Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny wpływu sytuacji majątkowej szpitali w województwie kujawsko – pomorskim na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) w okresie programowania 2007-2013. Pieniądze w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego dały możliwość wprowadzenia najnowszych technologii i sprzętu w podmiotach leczniczych, a także pozwoliły specjalistom w danej dziedzinie medycyny zdobywać wiedzę i umiejętności, a także rozwijać swój potencjał. W pracy omówiono zagadnienia związane z możliwościami wsparcia przez fundusze UE ochrony zdrowia. W oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach finansowych dokonano analizy danych pochodzących z bilansu, scharakteryzowano projekty realizowane w szpitalach w ramach dofinansowania z UE oraz zbadano wpływ sytuacji majątkowej w podmiotach leczniczych na ich realizację poprzez analizę korelacji. Możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych wymaga odpowiednich regulacji prawnych, systemowych i organizacyjnych. Jest to konieczne by zrealizować cel główny każdego podmiotu leczniczego tzn. zadbać o dobro pacjenta. Zdrowie i jego ochrona są najwyższą wartością zarówno dla jednostki jak i dla całego społeczeństwa, dlatego Polska i Unia Europejska stawia sobie za cel priorytetowy jego ochronę poprzez wzmożone działania organizacyjno-prawne i inwestycje w sektor ochrony zdrowia.

Bibliografia

Biuletyn statystyczny, 2012. Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 roku, Bydgoszcz.
Hass-Symotiuk M., 2011. System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Hnatyszyn-Dzikowska A., 2010. Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania inwestycji w ochronie zdrowia-ocena dotychczasowych doświadczeń, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 25.
Narkiewicz A., 2001. ABC Rachunkowości dla Menedżera, Warszawa, http://narkiewicz.info/first/pobieranie/ABC%20Rachunkowosci%20dla%20Menedzera.doc (dostęp: 3.03.2014 r.)
Nowak E., 2001. Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Rutkiewicz K., 2010. Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski, [w:] Red; M. Winiarski, e-Monografie, Gospodarka, innowacje i rozwój, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Nauk Ekonomicznych, Wrocław.
RPO WKP, 2011. Załącznik do uchwały nr 70/1519/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011; dokument dostępny na stronie: http://www.mojregion.eu/ (dostęp 15.12.2014).
Soliński B., Klasyczne narzędzia zarządzania jakością, Diagram korelacji, Akademia Górniczo-Hutnicza. http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/data/diagram%20korelacji.pdf (dostęp: 22.05.2014r.)
Stanisz A., 2000. Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe, Medycyna Praktyczna 2000/10, http://www.mp.pl/artykuly/10898, (dostęp: 15.04.2014r.)
Szuszman M., 2010. Fundusze Unijne od podstaw (2007-2013). Przewodnik metodyczny, WSHE we Włocławku, Włocławek.
Szymańska A., 2008. Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego, Placet, Warszawa.
Uryga J., Magielski W., Bienias I., 2007. Środki Unijne-klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Oddk, Gdańsk.
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Szczegółowy opis osi priorytetowych, Toruń.
Werstelfield J., 1999. Finanse przedsiębiorstw, Dom wydawniczy ABC, Warszawa.
Opublikowane
2015-05-27
Jak cytować
ŁĘGA, Aleksandra. Wpływ sytuacji majątkowej szpitali na realizację projektów fi-nansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Progress in Economic Sciences, [S.l.], n. 2, maj 2015. ISSN 2391-5951. Dostępny w: <http://pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/64>. Data dostępu: 05 lip. 2022 doi: https://doi.org/10.14595/PES/02/019.